Pravidla Věrnostního programu

§ 1.
Obecná ustanovení

 1. Organizátorem Věrnostního programu je Optika „ANKAR” Greń Adam,
 2. Cieszyńska 1b, 43-430 Skoczów, DIČ 5482091528, REGON [PL IČ] 072312166 („Organizátor”), provozující optiky: ve Skoczově na adrese Cieszyńska 1b a Bielska 5 a ve Strumieniu na adrese 1-go Maja 2 („Optiky”).
 3. Účastníkem věrnostního programu je osoba, která má věrnostní kartu („Účastník”).
 4. Cíle Věrnostního programu jsou: podpora loajality zákazníků poskytováním slevy na další nákupy uskutečněné u Organizátora a marketing Organizátora.
 5. Věrnostní program je realizován na základě zásad uvedených v těchto Pravidlech a právních předpisů.
 6. Účast ve Věrnostním programu znamená přijetí zásad obsažených v těchto Pravidlech.

§ 2.
Pravidla účasti ve Věrnostním programu

 1. Věrnostní karta je vydána zákazníkovi, který v průběhu Věrnostního programu nakoupí od Organizátora produkty nebo služby za libovolnou částku a vyplní Přihlášku a předá ji prodejci v Optice k zadání údajů do systému Organizátora.
 2. Při vyplňování Přihlášky zákazník uvádí tyto osobní údaje: jméno, pohlaví a telefonní číslo.
 3. Podpisem Přihlášky zákazník potvrzuje správnost poskytnutých údajů a souhlasí se zasíláním marketingových informací prostřednictvím SMS.
 4. Vyplněním Přihlášky a obdržením věrnostní karty je zákazník zařazen do Věrnostního programu a stává se jeho Účastníkem.
 5. Účastník může z účasti ve Věrnostním programu kdykoli odstoupit zasláním příslušného prohlášení e-mailem na e-mailovou adresu: optyk@optykgren.pl nebo tradiční poštou na adresu Optiky nebo předáním přímo v optice. 
 6. Věrnostní karta je kartou držitele.
 7. Věrnostní karta opravňuje jejího držitele k 10% slevě z každého dalšího nákupu u Organizátora po obdržení Věrnostní karty. 
 8. karta opravňuje jejího držitele k 10% slevě z každého dalšího nákupu u Organizátora po obdržení Věrnostní karty.
 9. Podmínkou pro poskytnutí slevy je předložení Věrnostní karty. Pro získání slevy je nutné před platbou za nákupy předložit Věrnostní kartu prodejce. Při nepředložení věrnostní karty se sleva neuplatní.
 10. Sleva se vztahuje na všechny produkty a služby Organizátora kromě vyšetření očním lékařem a optometristou.
 11. Sleva se počítá z aktuálních cen platných u Organizátora.
 12. Nákup produktů a služeb při využití slevy vyplývající z Věrnostní karty se neslučuje s dalšími akcemi, slevami a výprodeji.
 13. Věrnostní kartu nelze v žádném případě vyměnit za hotovost.

§ 3.
Doba trvání Věrnostního programu

 1. Věrnostní program je zaveden na dobu neurčitou, počínaje 1. červencem 2021.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo ukončit Věrnostní program bez udání důvodu, a informuje o tom prostřednictvím webových stránek https://www.optykgren.pl/ a umístěním informací v optikách.
 3. V případě ukončení Věrnostního programu ze strany Organizátora pozbývají vydané Věrnostní karty platnost.

§ 4.
Reklamační řád

 1. Jakékoli stížnosti týkající se Věrnostního programu musí účastník zasílat na e-mailovou adresu: optyk@optykgren.pl.
 2. Právo podat reklamaci je platné po dobu trvání Věrnostního programu a do 14 dnů od ukončení Věrnostního programu.
 3. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení a e-mailovou adresu Účastníka, jakož i podrobný popis a uvedení důvodu reklamace.
 4. O výsledku reklamace bude Účastník informován do 14 dnů ode dne podání reklamace e-mailem na adresu uvedenou v reklamaci. Odpověď na reklamaci je závazná a konečná.
 5. Reklamační řízení je dobrovolné a nevylučuje právo účastníka domáhat se svých nároků soudní cestou.

§ 5.
Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je Optika „ANKAR” Greń Adam, Cieszyńska 1b, 43-430 Skoczów, DIČ 5482091528, REGON [PL IČ] 072312166.
 2. Ve věcech ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit na e-mailu: optyk@optykgren.pl.
 3. Osobní údaje Účastníka uvedené v Přihlášce budou zpracovávány pro účely související s realizací Věrnostního programu. Poskytnutí osobních údajů v Přihlášce a souhlas s jejich zpracováním jsou dobrovolné, avšak nezbytné pro účast ve Věrnostním programu.
 4. Osobní údaje účastníka podávajícího stížnosti budou zpracovávány za účelem zjištění, vyřízení nebo obhajoby nároků souvisejících s účastí účastníka ve věrnostním programu – v souvislosti s reklamačním řízením. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k dosažení tohoto cíle. Důsledkem neposkytnutí údajů bude nemožnost vyřízení reklamace.
 5. Osobní údaje účastníka uvedené v přihlášce budou zpracovávány až do ukončení Věrnostního programu nebo dokud Účastník svůj souhlas neodvolá.
 6. Osobní údaje Účastníka podávajícího stížnost budou zpracovávány do doby zániku nároků z titulu účasti ve Věrnostním programu.
 7. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu (modifikaci, doplnění), právo na výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování údajů, jakož i právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním. Pokud se Účastník domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, může podat stížnost u dozorového úřadu (PUODO, ul. Stawki 2, Varšava).
 8. Osobní údaje shromážděné Správcem mohou být předány státním orgánům oprávněným podle platných právních předpisů, jakož i zpracovatelům, kterým Správce zadá činnosti vyžadující zpracování údajů.
 9. Správce osobních údajů se zavazuje zajistit řádnou ochranu jím zpracovávaných osobních údajů.
 10. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v Informační doložce o zpracování osobních údajů, kterou je každý Účastník povinen si přečíst.

§ 6.
Závěrečná ustanovení

 1. Tato Pravidla jsou k dispozici na webových stránkách Organizátora https://www.optykgren.pl/ a v Optikách.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu Věrnostního programu tato Pravidla změnit. Organizátor informuje účastníky o zavedených změnách prostřednictvím webových stránek https://www.optykgren.pl/ a umístěním informací v optikách.
 3. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku.

U nás najdete

široký výběr značek

preloader