Zásady ochrany osobních údajů a soubory Cookies


Údaje o správci osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je Optický závod „ANKAR“ Greń Adam, ul. Cieszyńska 1b, 43-430 Skoczów, DIČ 5482091528, IČO 072312166.

Kontakt se správcem v otázkách ochrany osobních údajů je možný na e-mailové adrese: optyk@optykgren.pl.
Osobní údaje shromažďované správcem jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů), dále jen GDPR.

Cíle a základy zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro různé účely a na různých základech:

 1. Za účelem odpovědi na dotazy týkající se nabídky správce zpracovává takové osobní údaje, jako jsou: e-mailová adresa a telefonní číslo. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně údajů, které umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení kroků vedoucích k uzavření smlouvy. Pokud v obsahu dotazu na nabídku uvedete dobrovolně další osobní údaje, například: jméno a příjmení nebo adresu bydliště, právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně údajů, které umožňuje zpracovávat osobní údaje osoby, která vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 2. Za analytickým účelem, tj. zkoumání a analýzy aktivity na webové stránce patřící správci https://optykgren.pl/, a správou této stránky správce zpracovává takové osobní údaje, jako jsou: datum a čas návštěvy stránky, typ operačního systému, přibližná lokalita, typ internetového prohlížeče použitého pro prohlížení stránky, čas strávený na stránce, navštívené podstránky, typ a model zařízení, ze kterého byla stránka navštívena – tyto údaje jsou automaticky zaznamenány v tzv. serverových logách při každém použití stránky patřící správci. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně údajů, které umožňuje zpracovávat osobní údaje, pokud tímto způsobem správce osobních údajů realizuje svůj legitimní zájem, tj. poznání aktivity zákazníků na webové stránce a správa této stránky.

Požadavek na poskytnutí osobních údajů:
Poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů je dobrovolné a záleží na Vašem rozhodnutí.
Právo na odvolání souhlasu: Pokud se zpracování osobních údajů provádí na základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud byste chtěl(a) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí k tomu poslat e-mail přímo na adresu: optyk@optykgren.pl. Pokud se zpracování Vašich osobních údajů provádělo na základě souhlasu, jeho odvolání nezpůsobí, že zpracování osobních údajů do tohoto okamžiku bylo nezákonné. Do odvolání souhlasu má správce právo zpracovávat Vaše osobní údaje a její odvolání neovlivňuje soulad s právem dosavadního zpracování.

Automatizované rozhodování a profilování:
Správce neprovádí automatizované rozhodování, včetně profilování.

Příjemci osobních údajů:
Vaše osobní údaje mohou být předávány subjektům zpracovávajícím data na pokyn správce, např. firmám poskytujícím informační technologie. Navíc z relevantního zákona nebo rozhodnutí příslušného orgánu může vyplývat povinnost předat Vaše osobní údaje také jiným subjektům, avšak každý takový případ sdílení osobních údajů je správcem pečlivě analyzován.

Přenos osobních údajů do třetích zemí:
Správce může předat osobní údaje do třetích zemí, tj. do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Vaše údaje mohou být předány pouze do třetích zemí nebo subjektů, u kterých Evropská komise rozhodla o přiměřené úrovni ochrany dat. Pokud neexistuje rozhodnutí Evropské komise, které by potvrdilo přiměřenou úroveň ochrany stanovenou v čl. 45 odst. 3 GDPR, mohou být Vaše osobní údaje předány do třetí země pouze na základě: závazných firemních pravidel, standardních ochranných doložek přijatých Evropskou komisí, standardních ochranných doložek přijatých polským dozorovým orgánem a schválených Komisí, schváleného kodexu chování nebo schváleného certifikačního mechanismu (čl. 46 GDPR).

Doba zpracování osobních údajů:
Správce uchovává Vaše osobní údaje tak dlouho, jak je to nutné pro dosažení cílů, pro které byly shromážděny a dokud existuje právní základ pro uchovávání údajů. Osobní údaje se zpracovávají po dobu:
• po dobu trvání smlouvy nebo do okamžiku promlčení nároků ze smlouvy nebo do okamžiku zániku povinnosti uchovávat dokumenty stanovené právními předpisy – vztahuje se na osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smlouvy;
• do doby odvolání souhlasu nebo dosažení účelu zpracování – vztahuje se na osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu;
• do doby účinného námitky nebo dosažení účelu zpracování – vztahuje se na osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce;
• do doby, kdy jsou zastaralé nebo již nejsou užitečné – vztahuje se na osobní údaje zpracovávané především pro analytické účely a správu webové stránky.

Práva subjektů údajů:
Máte následující práva:

 1. Přístupu k vašim osobním údajům, což znamená, že máte právo od Správce získat potvrzení, zda zpracovává vaše osobní údaje. Navíc máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, získat jejich kopii, stejně jako informace o: účelech zpracování údajů, kategoriích zpracovávaných údajů, příjemcích (nebo kategoriích příjemců) údajů, plánované době uchovávání údajů, a také o všech právech, která vám náleží v souvislosti s zpracováním osobních údajů Správcem.
 2. Opravy osobních údajů, což znamená, že máte právo požadovat od Správce okamžitou opravu vašich osobních údajů, které jsou nesprávné, stejně jako právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů (včetně podání dalšího prohlášení).
 3. Vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“), toto právo je vám uděleno Panu/Pani, pokud nastane jedna z následujících situací:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • odvolal/a jste souhlas, na kterém je zpracování založeno, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování údajů,
  • podal/a jste námitku proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány v rozporu se zákonem,
  • osobní údaje musí být smazány za účelem splnění právní povinnosti předepsané správci. Správce může odmítnout smazání vašich osobních údajů v takovém rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné:
  • pro využití práva na svobodu projevu a informací,
  • pro splnění právní povinnosti, které je Správce povinen, nebo pro plnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci,
  • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
  • pro archivní účely ve veřejném zájmu, pro vědecký nebo historický výzkum nebo pro statistické účely,
  • pro stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků.
 4. Omezení zpracování osobních údajů, což znamená možnost požadovat od Správce omezení zpracování v následujících případech:
  • pokud zpochybňujete správnost osobních údajů – na dobu, která umožní Správci ověřit správnost těchto údajů,
  • pokud je zpracování v rozporu se zákonem a odmítáte smazání osobních údajů, namísto toho požadujete omezení jejich využití,
  • pokud Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale jsou vám potřebné pro stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků,
  • pokud jste podal/a námitku proti zpracování údajů – dokud nebylo rozhodnuto, zda oprávněné důvody ze strany Správce převažují nad důvody této námitky.
 5. Námitky proti zpracování osobních údajů – právo námitky proti zpracování osobních údajů je poskytnuto, pokud je základem pro zpracování těchto údajů oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Proto máte kdykoliv právo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce v souvislosti s vaší konkrétní situací. Nicméně, podle předpisů může Správce odmítnout uznat námitku, pokud prokáže, že: existují oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo existují důvody pro stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků.
 6. Přenos osobních údajů, což znamená, že máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které se vás týkají, za předpokladu, že údaje jsou zpracovány na základě souhlasu nebo na základě smlouvy a současně zpracování údajů probíhá automatizovaně.
  Uvedená práva nejsou absolutní a proto je v některých situacích možné je odmítnout (po analýze a výhradně v situaci, kdy je odmítnutí požadavku nezbytné). Pro uplatnění práv uvedených v zásadách ochrany osobních údajů se můžete obrátit na správce prostřednictvím zaslání zprávy na e-mailovou adresu: optyk@optykgren.pl.

  Právo podat stížnost:
  Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platným právem, máte právo podat stížnost u Předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
  Informace o souborech cookies: Správce na svých internetových stránkách využívá tzv. cookies, tedy krátké textové informace, které jsou ukládány na počítač, telefon, tablet nebo jiné zařízení uživatele. Mohou být čteny systémem Správce, ale také systémy jiných subjektů, jejichž služby Správce využívá (např. Google).

  Cookies plní na webových stránkách mnoho funkcí, například:
  • zajištění bezpečnosti – cookies se používají k ověření uživatelů a k zabránění neoprávněného použití zákaznického panelu. Slouží k ochraně osobních údajů uživatele před přístupem neoprávněných osob;
  • ovlivňují procesy a výkonnost používání webové stránky – cookies se používají k tomu, aby stránka fungovala hladce a aby bylo možné využít funkce na ní dostupné, což je možné mimo jiné díky ukládání nastavení mezi návštěvami stránky. Díky nim lze snadno navigovat na webových stránkách a jednotlivých podstránkách;
  • stav sezení – v souborech cookies jsou často uloženy informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, např. které podstránky nejčastěji zobrazují. Umožňují také identifikovat chyby zobrazované na některých podstránkách. Cookies sloužící k ukládání tzv. stavu sezení pomáhají zlepšovat služby a zvyšovat pohodlí při prohlížení stránek;
  • vytváření statistik – cookies se používají k analýze, jak uživatelé využívají webové stránky (kolik otevírá webovou stránku, jak dlouho na ní zůstávají, které obsahy vzbuzují největší zájem atd.). Díky tomu lze neustále vylepšovat webové stránky a přizpůsobovat jejich fungování preferencím uživatelů. Pro sledování aktivity a vytváření statistik správce využívá nástroje Google, jako je Google Analytics; kromě hlášení statistik využití webu může pixel Google Analytics také sloužit, spolu s některými výše popsanými soubory cookies, k pomoci při zobrazování uživateli více relevantního obsahu v službách Google (např. ve vyhledávači Google) a po celém internetu. Internetové prohlížeče standardně umožňují používání cookies, ale každý uživatel může změnit nastavení prohlížeče na svém zařízení.

  Závěrečná ustanovení:
  V oblasti, kterou tato politika ochrany osobních údajů nereguluje, se řídí ustanoveními o ochraně osobních údajů.

U nás najdete

široký výběr značek

preloader